Online Calculator en Rekentools

Algemene Heffingskorting 2016 BerekenenHeffingskortingen

Op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen kunnen bedragen in mindering gebracht worden. Dit is geregeld middels de Nederlandse Wet op de loonsbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001 en uiteraard de Wet financiering sociale verzekeringen.

Binnen Nederland hebben we zeven van dit soort regelingen voor zowel de loonheffing alsmede de inkomensbelasting en twee die enkel betrekking hebben tot de inkomensbelasting. Deze negen regelingen samen, worden in de wet dé heffingskorting genoemd. Dit is een onderdeel waarmee u bruto netto salaris kunt uitrekenen.

Heffingskortingen

Soort heffingskorting Waarde tot 65 jaar en 6 maand Waarde na 65 jaar en 6 maand
Algemene heffingskorting tot €19.922 (box 1) €2.242,- €1.145,-
Algemene heffingskorting van €19.922 tot €66.417 (box 1) €2.242 - 4,822% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922) €1.145 - 2,460% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922)
Algemene heffingskorting na €66.417 (box 1) €0,- €0,-
Arbeidskorting €3.103,- €1.585,-
Werkbonus €1.119- n.v.t.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) €2.769,- €1.413,-
Ouderenkorting bij een inkomen tot €35.949,- n.v.t. €1.187,-
Ouderenkorting bij een inkomen na €35.949,- n.v.t. €70,-
Alleenstaande ouderenkorting n.v.t. €436,-
Jonggehandicaptenkorting €719,- n.v.t.
Groene beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3


Het maximale bedrag van de gecombineerde heffingskorting is het bedrag van de gecombineerde inkomensheffing. Het gecombineerde inkomensheffing bedraagt het totaal aan inkomensbelasting en uiteraard de premies vóórdat de heffingskortingen zijn toegepast. Deze twee zaken gecombineerd zouden dus nooit lager dan nul kunnen zijn. Mocht blijken dat de hierdoor gecombineerde heffingskortingen worden beperkt, vindt er ook geen verrekening plaats met verschuldigde heffing éérder in andere jaargangen 

Zodra de belastingplichtige over een wettige partner beschikt is er een mogelijkheid dat de inkomensbelasting gecombineerd met de premies samen, wél kleiner zijn dan nul. Dit betekent dat er vervolgens een uitbetaling plaats zal gaan vinden. De enige manier waarop dit kan, is op basis van andere heffingskortingen dan de algemene. 

Hieronder zal volledig uitgelegd worden wélke heffingskortingen er zijn en voor wie deze gelden. Tevens zal het bedrag worden benoemd, gecombineerd met een eventueel percentage. De informatie die hier onder staat, zal de Jip en Janneke uitleg zijn van een gecompliceerd onderwerp voor de gemiddelde Nederlander.

Heffingskortingen 2016

Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting tot 65 jaar en 6 maanden is €2.242. Dit geld voor iedere belastingplichtige indien deze jonger is dan de hiervoor genoemde leeftijd. Zodra het jaarlijkse inkomen van desbetreffende persoon de grens van €19.922,- overstijgt, wordt de algemene heffingskorting lager. Boven die grens, wordt de algemene heffingskorting dus langzaam maar zeker afgebouwd met 4,822%. Mocht het inkomen van een bepaald persoon dus boven de €66.417,- liggen, dan zal de algemene heffingskorting dus €0,- bedragen. 

Deze algemene heffingskorting geld voor iedereen boven de 65 jaar en 6 maanden. Ook hiervoor is de grens gesteld op €19.922,- en het maximale bedrag van de algemene heffingskorting is: €1.145,-

Ook voor deze regeling geld, dat boven het grensbedrag er een afbouw plaats vind. In het geval van een algemene heffingskorting voor mensen vanaf deze leeftijd, is deze slechts 2,460%. Dit betekent wederom dat personen met een inkomen boven €66.417,- een algemene heffingskorting ontvangt van €0,-.

Voor arbeidskorting geldt een maximaal bedrag van €3.103,-. Ook hiervoor geldt wederom een afbouwpercentage en in het geval van de arbeidskorting is dat slechts 4% van het meerdere inkomen. Zodra het inkomen de grens overstijgt van €111.590.-, is er géén recht meer op deze kortingsregeling. Belangrijk om te weten, dat ook hierin onderscheid wordt gemaakt tussen personen tót 65 jaar en 6 maanden en daarboven.

Voor deze groep is een maximaal bedrag afgesproken van €1.585,-. Zodra het inkomen boven de hiervoor gestelde grens is, bedraagt het maximale bedrag €1.185,- en deze wordt vervolgens wederom afgebouwd. Hiervoor is een percentage vastgesteld van 2,041% van het meerdere inkomen. De grens ligt op het bedrag van €34.015,-. Het bedrag waarop er géén recht meer is op arbeidskorting is hetzelfde als voor de groep onder deze leeftijd. 

Dit is een speciale regeling voor mensen van zestig tot vierenzestig jaar die nog op de arbeidsmarkt actief zijn. Er is voor deze groep een maximaal bedrag vastgesteld van €1.119,- Dit bedrag kan door desbetreffende persoon bereikt worden met een minimumloon van 100% tot 120% daarvan. Overstijgt het inkomen van deze groep de grens van 120% dan wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nagenoeg niets meer bij 175% van het minimumloon dat wettelijk is vastgesteld. Overigens is in 2016 de werkbonus vervallen voor de nieuwe instroom aan medewerkers die de grens van 62 jaar hebben bereikt. Voor bestaande gevallen blijft deze bijzondere regeling uiteraard van kracht. In 2018 zal er totaal géén werkbonus meer aanwezig zijn.

De combinatiekorting is momenteel maximaal vastgesteld op een bedrag van €2.769,-. Echter is deze momenteel geheel inkomensafhankelijk en dat betekent dat hier géén uitgebreide uitleg over gegeven kan worden. Per specifiek geval is dit verschillend en zodoende valt buiten het maximale bedrag hier momenteel niet al te veel informatie over te geven. Bekijk echter wel de mogelijkheden! 

Ook voor personen vanaf 65 jaar en 6 maanden is combinatiekorting mogelijk. De grens hiervoor is momenteel vastgesteld op een maximaal bedrag van €1413,-. Wederom geldt dat het volledig inkomensafhankelijk is, dit zorgt er voor dat ook voor deze groep er specifiek en per geval naar gekeken dient te worden. 

De alleenstaande ouderkorting was een regeling voor alleenstaande ouders. Deze regeling is echter in zijn geheel komen te vervallen. In 2014 konden alleenstaande ouders nog een tegemoetkoming verwachten van maar liefst €947,-. 

Deze regeling is voor belastingplichtigen van boven de 65 jaar en zes maanden in het leven geroepen en waarvan het maximale bedrag €1187,- bedraagt. Voorwaarde is echter wel dat zij een verzamelinkomen hebben, dat de €35.949,- overstijgt. Indien dat wél het geval is bedraagt de ouderenkorting slechts €70,- 

Alleenstaande ouderen die recht hebben op een AOW-uitkering voor alleenstaanden hebben recht op deze korting welke maar liefst €436,- bedraagt. 

Personen die een Wajonguitkering ontvangen en niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting hebben recht op deze speciale regeling. Zij kunnen een korting tegemoet zien van maar liefst €719,-.

Deze regeling en heffingskorting wordt berekent over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen binnen box 3 van ons belastingformulier. Dit gedeelte gaat logischerwijs over sparen en beleggingen. Deze specialistische heffingskorting is 0,07% van het saldo die in groene beleggingen zijn gestoken. Uiteraard staat het maximale bedrag gelijk aan de maximum vrijstelling in box 3. Dit bedraagt dus 

Tip! Tool om uw netto salaris te berekenen uit uw bruto salaris


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/heffingskortingen.php:217 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/heffingskortingen.php on line 217