Online Calculator en RekentoolsBereken Bruto en Netto Salaris 2017

Zelf je Netto Salaris uit Bruto Loon Berekenen
Hoeveel houd ik netto over? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij een tool gemaakt waarmee u vanuit uw bruto loon uw netto loon kunt berekenen. Binnen enkele stappen weet u hoeveel u netto overhoudt. De tool is op juistheid gecontroleerd door meerdere boekhouders, alle aspecten die leiden van het bruto salaris naar het netto salaris zijn toegevoegd in de tool. Hierdoor krijgt u een zo juist mogelijke berekening wat u netto overhoudt van uw bruto salaris.

Netto salaris berekenen

%* Invoer verplicht

Deze Rekentool rekent met de belastingtarieven van 2016 en is bedoeld voor inkomen uit werk.

De belastingdienst

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Die spreuk zul je wel kennen en heeft alles te maken met: belastingen. Voor iedereen een 'vies' woord, maar het hoort er nu eenmaal bij. Ook wij willen het je makkelijker maken met onze uitgebreide online rekenmachine, waar je op een makkelijke en heldere manier vanuit je bruto salaris, je netto salaris berekent. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over het omrekenen van bruto naar netto loon waarbij de belastingtechnische aspecten aan bod komen, alsook de online rekenmachine wordt uitgelegd. We bespreken eerst hoe het loon is opgebouwd en waar de verschillen zitten tussen bruto en netto salaris. Dit vergemakkelijkt de uitleg en opbouw van de online rekenmachine later in dit hoofdstuk. Daarnaast helpt het je te begrijpen wat, waarvoor en waarom, je een deel van je bruto salaris moet afdragen of wat er niet in het bruto loon zit maar wel wordt gestort op je rekening. We eindigen met een korte beschrijving van een groot aantal nuttige links die je op belastinggebied nadere informatie verschaffen.

Bruto salaris

Je bruto loon wordt altijd in het arbeidscontract met je werkgever vastgelegd. Wat daar uiteindelijk netto van over blijft wordt het netto salaris genoemd, wat overigens wettelijk niet per contract mag worden opgetekend. Dat is zoals net vermeld, alleen besteed aan het bruto salaris. Je bruto salaris bestaat dus uit verschillende kosten voor de werkgever. Het brutoloon is naast jouw eindbeloning, onder meer ook opgebouwd uit belastingen en sociale premies. Het netto salaris is het bedrag wat je uiteindelijk overhoudt na het afdragen van belastingen en heffingen, je netto loon dus.

Opbouw en belangrijkste ingrediënten van het bruto salaris

Het grootste gedeelte van het bruto salaris wordt het basisloon genoemd. Bovenop dit basisloon kunnen mogelijk nog andere beloningen, bonussen en toeslagen komen. Je kunt hier onder meer denken aan een extra compensatie voor het werken op onregelmatige tijden, in ploegendiensten en een extra beloning in de vorm van fooien (bijvoorbeeld in de horeca), mits formeel afgesproken met de werkgever. Het basisloon vormt samen met de beloningen, bonussen en toeslagen het bruto salaris.

Wat gaat er van het bruto salaris af om tot een netto bedrag te komen?

Van het bruto salaris worden verschillende bedragen afgetrokken/ingehouden en afgedragen:

  • de loonheffing
  • premies werknemersverzekeringen
  • de inkomensafhankelijke bijdragen voor de zorgverzekering
  • de premie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten)Loonheffing

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en uit premies volksverzekeringen. Loonbelasting wordt geheven over het loon van de werknemer en wordt door de werkgever op het salaris ingehouden en, namens de werknemer, aan de overheid betaald. De werknemer is dus juridisch gezien de belastingplichtige ook al wordt de belasting afgedragen door een ander, de werkgever. Loonbelasting is slechts een deel van de loonheffing, het andere deel bestaat uit premies volksverzekeringen, die ook op het salaris worden ingehouden. Een volksverzekering is een verplichte verzekering voor elk natuurlijk, legaal verblijvend persoon in Nederland (en voor sommige Nederlandse niet-ingezetenen). Voorbeelden van volksverzekeringen zijn onder meer de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de Wajong (Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten).

Premies werknemersverzekeringen

Ook worden van het bruto loon de premies werknemersverzekeringen afgetrokken om tot het netto salaris te komen. Het verschil tussen volksverzekering en werknemersverzekering is dat een volksverzekering voor ieder natuurlijk persoon geldt en de werknemersverzekering uitsluitend geldt voor natuurlijke personen die werknemer zijn. Voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de WW (WerkloosheidsWet), de ZW (ZiekteWet) en de WAO (Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De hoogte van de bijdrage aan de zorgverzekering hangt af van de hoogte van het inkomen dat je hebt. Let wel, dat onder inkomen meer valt dan alleen salaris; inkomen is alles wat je krijgt of hebt verkregen als opbrengst uit arbeid, onderneming of vermogen.

De premie voor WGA

Als laatste wordt de WGA premie afgetrokken. WGA is een verzekering tegen het acuut in de bijstand vallen wanneer je door ziekte minder kunt werken. In plaats van in de bijstand kom je dan terecht in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Wat zit er niet in het bruto salaris?

Er zijn ook enkele onderdelen die niet in het bruto salaris worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de reiskostenvergoeding, de winst- en eindejaarsuitkeringen en de vergoeding voor overwerk. Ook het vakantiegeld is nooit onderdeel van het bruto salaris, al wordt dat wel berekend op basis van het bruto salaris; het vakantiegeld moet wettelijk altijd minimaal 8% van het bruto salaris zijn (in sommige CAO’s wordt wel een hoger percentage afgesproken).

Voorheffing

De hierboven beschreven loonbelasting is in principe een voorheffing op de inkomstenbelasting; de ingehouden loonbelasting wordt aan het einde van het jaar verrekend met de inkomstenbelasting. Als je als belastingplichtige geen andere inkomsten hebt dan loon, dan hoef je over het algemeen geen inkomstenbelasting te betalen. Sterker nog, je kunt zelfs een teruggave van de belastingdienst krijgen, aangezien inkomstenbelasting meer mogelijkheden biedt om bepaalde kosten af te trekken dan loonbelasting. In de volksmond wordt, onterecht, met inkomstenbelasting en loonbelasting vaak hetzelfde bedoeld. Netto 'in het handje' waar veel Nederlanders niets willen weten van belastingen, sociale premies, afdracht, werknemers- en volksverzekeringen, is het voor iedereen natuurlijk wel van groot belang om te zien wat er onder de streep overblijft. Onze online calculator voor het omrekenen van het bruto naar het netto salaris is daarom een handige en gemakkelijk te gebruiken tool om te bepalen wat je uiteindelijk echt overhoudt.De rekenmachine uitgelegd

Met de online rekenmachine kun je eenvoudig je bruto maandelijkse salaris naar een netto bedrag omrekenen. Al moet hier meteen worden opgemerkt dat het een zeer goede benadering betreft. Het 100% exacte bedrag zal nooit tot op de komma kunnen worden weergeven; kleine verschillen kunnen voorkomen die onder meer te maken hebben met bijvoorbeeld de CAO waar jouw werk onder valt. Maar de benadering, met alle bekende en vastliggende inputgegevens, is zo accuraat mogelijk voor je gemaakt. Hoe werkt de online calculator? Allereerst vul je je bruto maandsalaris in. Wanneer je parttime werkt vul je vervolgens het part timepercentage in (werk je fulltime, dan vul je natuurlijk 'Nee' in).

Daarna geef je aan of je vóór, of juist na 1 januari 1946 geboren bent; bij mensen die de AOW leeftijd bereikt hebben wordt namelijk onderscheid gemaakt in de hoogte van het belastingpercentage. Door de zogeheten houdbaarheidsbijdrage ligt de bovengrens in de tweede belastingschijf hoger bij belastingplichtigen die geboren zijn vóór 1 januari 1946. Deze houdbaarheidsbijdrage wordt namelijk alleen betaald door belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2011 de AOW leeftijd bereikt hebben. Door de grens van de beperking van de inflatiecorrectie bij de tweede tariefschijf te leggen, wordt aan ‘nieuwe’ AOW'ers een bijdrage naar draagkracht gevraagd om het niveau van de AOW op niveau te houden.

Vervolgens vul je het vakantiegeld, de 13e maand en de bonussen (die buiten het bruto salaris vallen) in. Bij het blokje 'Algemene heffingskorting' moet je bepalen of je deze bij het berekenen van het netto salaris bij dit te berekenen loon van de werkgever laat vallen. De heffingskorting is namelijk een korting op de te betalen belasting, die maar bij 1 werkgever toegepast mag worden. Mocht je meerdere werkgevers hebben, dan zet je de algemene heffingskorting bij de ene berekening 'Aan' en bij de berekening voor het netto salaris van de andere werkgever 'Uit'. Om een zo hoog mogelijke korting te verkrijgen is het verstandig om de algemene heffingskorting toe te passen en dus 'Aan' te zetten, bij de werkgever waar je het meeste verdient.

Dan vul je de arbeidskorting in; een heffingskorting waar iedere werkende persoon recht op heeft, maar afhangt van je leeftijd en de hoogte van je salaris. Als laatste moet je bepalen of je de jonggehandicaptenkorting 'Aan' of 'Uit' zet. Personen die een Wajonguitkering (Wajong staat voor: Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten) ontvangen en door hun 'jeugdige' leeftijd niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting, hebben namelijk recht op de jonggehandicaptenkorting.

Relevante Informatie en links


Hieronder tref je een aanzienlijk aantal relevante links, die je nader informeren over verschillende belastinggerelateerde onderwerpen.

Inkomstenbelasting
Eenieder die in Nederland inkomsten geniet betaalt hierover inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting is in Nederland opgebouwd uit verschillende boxen die belastbaar inkomen betreffen uit:

Meer informatie over inkomstenbelasting en het Boxenstelsel

Box 1
In box 1 worden inkomsten uit werk en woning belast. Alle bronnen van inkomsten worden bij elkaar opgeteld, waarna de aftrekposten in mindering worden gebracht op het totale bedrag. Bij inkomsten moet je, onder meer maar niet alleen, denken aan loon, uitkering en pensioen of aan ondernemingswinst of inkomsten voor mensen die als freelancer werken.
Bij de aftrekposten is de bekendste de hypotheekrenteaftrek. Daar is medio 2016 de laatste tijd veel over te doen, aangezien de overheid gefaseerd wil afstappen van deze aftrekpost. Meer over Box 1

Box 2
In box 2 worden aanmerkelijke belangen belast. Een aanmerkelijk belang is van toepassing wanneer je een aandeel van meer dan 5% hebt in een bedrijf. Hierbij wordt door de belastingsdienst ook bekeken of dit belang al dan niet in het bezit is van jou alleen of dat je samen met je fiscale partner tot die minimale grens van 5% belang komt. Ook in Box 2 worden de betreffende inkomsten opgeteld en kunnen eventuele aftrekposten hierop in mindering worden gebracht. Meer over box 2

Box 3
Onder het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vallen in box 3, onder meer maar niet alleen, spaargeld, aandelen, obligaties en een tweede woning. Er wordt een vast 'winst' percentage van 4% gehanteerd door de belastingdienst, ongeacht de daadwerkelijke inkomsten uit sparen en beleggen. Voor iedereen geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen dat kan worden afgetrokken van de 4% grondslag die als rendement dus altijd wordt gedefinieerd.

Wat er uiteindelijk als belastbaar inkomen uit sparen en beleggen overblijft, wordt belast tegen een vast tarief van 30%. In totaal wordt dus 30% over een 4% rendement betaalt, wat neerkomt op een 'all in' tarief van 1.2% over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Meer over box 3
Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, waardoor je minder belasting en premies betaalt. Het hangt van je specifieke, persoonlijke situatie af, welke heffingskortingen op jou van toepassing kunnen zijn.
In totaal zijn er 9 mogelijke heffingskortingen, waar je onderscheid kunt maken tussen een algemene heffingskorting, die voor iedereen, die belasting betaalt geldt en arbeidskorting, die voor iedereen die werkt, geldt.
Meer informatie over heffingskortingen

Erfbelasting
Wrang genoeg, moet er zelfs na de dood nog belasting worden betaald. Het tarief van de erfbelasting hangt af van de relatie van de erfgenaam met de overledene die alles nalaat aan die erfgenaam. Daarnaast hangen de tarieven van de erfbelasting ook af van de hoogte van het bedrag van de nalatenschap. Overigens geldt er een vrijstelling; het eerste bedrag waarover geen erfbelasting betaald hoeft te worden. De hoogte hangt ook hier af van de relatie tussen erfgenaam en overledene.

Simpelweg kun je zeggen, dat hoe verder de erfgenaam van de overledene afstaat in de bloedlijn en hoe meer de erfgenaam erft, hoe hoger het belastingtarief. De tarieven liggen tussen de 10 en 40%.

Via deze link lees je alles over erfbelasting, in geld en natura, bij bedrijfsopvolging binnen de familie, de voorwaarden die gelden, de verschillende wetten die door de jaren heen deze belasting in het leven riepen en meer.

Schenkbelasting
Ook schenken is niet gratis in Nederland, de belastingdienst kijkt over je schouder mee en wil zijn deel hiervan hebben. Er geldt wel een vrijstelling op de schenkbelasting; het bedrag waarover geen schenkbelasting betaald hoeft te worden hangt af van de relatie tussen schenker en de persoon aan wie geschonken wordt. Komt de schenking boven het vrijstellingsbedrag uit, dan betaal je daarover schenkbelasting, waarbij de tarieven variëren van 10 tot 40%, al naar gelang de hoogte van de schenking en de relatie tussen schenker en de persoon aan wie geschonken wordt.

Via deze linklees je alles over schenkbelasting, de Nederlandse wetgeving die hierop betrekking heeft, de heffingsgrondslag, de vrijstellingen en meer.

Belastingtarieven 2016
Nederland heeft een progressief belastingstelsel, wat betekent dat je een hoger belastingpercentage betaalt naarmate je meer hebt en verdient. Zo vangen de 'rijkeren' de klappen op voor de minder bedeelden. In 2016 zijn er vier verschillende tarieven die anders zijn voor mensen die boven de AOW leeftijd zitten dan voor mensen die daar onder zitten.

Op deze pagina staan alle tarieven gespecificeerd, komt erf- en schenkbelasting aan bod, alsook de verschillende heffingskortingen die toepasbaar kunnen zijn in 2016.

Belastingtarieven 2015

Klik hier voor meer informatie over belastingtarieven in 2015

Belastingtarieven 2014

Klik hier voor meer informatie over belastingtarieven in 2014

Belastingtarieven 2013

Klik hier voor meer informatie over belastingtarieven in 2013

Minimum loon
Eenieder die in Nederland bij een werkgever in dienst is, en tussen de 23 jaar en de AOW leeftijd is, heeft wettelijk recht op een minimum loon. Binnen de Europese Unie heeft meer dan 75% van de aangesloten landen ook ooit dit wettelijk minimum loon ingevoerd.

Het dient vooral ter bescherming tegen onderbetaling van werknemers door werkgevers, waar de overheid hoge boetes oplegt in geval van het ontduiken van deze verplichting voor de werkgever.

Deze link vertelt uitgebreid over de opbouw van het minimum loon, de hoogte daarvan op verschillende leeftijden (er bestaat vanaf je 18de tot je 23ste jaat het wettelijke minimum jeugd loon), over de voor- en tegenstanders van het minimum loon en een voorstel tot wijziging van de Wet minimumloon.

Modaal inkomen
Anders dan veel mensen denken, is het modaal inkomen het inkomen dat het meest voorkomt en dus niet het gemiddelde van alle inkomens. De term Jan Modaal, die werd 'geboren' in 1968 tijdens het toen zittende kabinet, komt al snel om de hoek kijken: de persoon, of hij en zijn huishouden, met het meest voorkomende inkomen.

Het CPB (Centraal Planbureau) gebruikt dit inkomensniveau als referentiepunt bij het berekenen van bepaalde effecten op financieel economische maatregelen door de overheid.

Klik hier voor meer informatie over het modaal inkomen, de opbouw en hoogte van bruto en netto bedragen en de aandachtspunten of Jan Modaal niet iets meer met zijn tijd mee moet gaan, kun je deze link openen en verder lezen.

Bruto netto minimum loon

Deze pagina geeft onder meer informatie over specifieke bedragen en percentages van het minimum (jeugd)loon, behandelt de vergelijking van je eigen loon met het wettelijk minimum loon en benoemt de verschillen tussen het bruto en het netto minimum loon.

Bruto salaris
Het bruto salaris is de afgesproken beloning tussen werkgever en werknemer dat in het arbeidscontract is vastgelegd. Wat de verschillen zijn tussen het bruto en het netto salaris, waar het bruto salaris nog meer op vermeld staat.

Klik hier voor meer informatie over wat het bruto salaris is

Netto salaris
Je netto salaris is wat je uiteindelijk daadwerkelijk op je rekening krijgt en overhoudt van je bruto salaris. Met het netto salaris wordt dus je koopkracht bepaald; welke goederen en diensten je echt kunt aanschaffen met je welverdiende loon.

Deze link gaat dieper in op het netto salaris, de loonstrook, het verschil tussen bruto en netto salariëring, wat er bij de bruto en netto bedragen wel of niet zit inbegrepen en meer.

Relevante linksDiscussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/brutonetto.php:218 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/brutonetto.php on line 218