Online Calculator en Rekentools

LoonschalenLoonschalen, wat zijn het eigenlijk?

Loonschalen worden ook wel salarisschalen, salarisklassen of salarisgroepen genoemd. Een loonschaal is een afgebakende bandbreedte, waartussen een bepaald arbeidsloon ligt. Die bandbreedte heeft een minimum en een maximum niveau.

Een loonschaal wordt vaak binnen een bepaalde CAO vastgelegd, al naar gelang leeftijd, ervaring en/ of het functieniveau van de betreffende werknemer. Het is dus afhankelijk van de functie, de CAO waarbinnen deze valt en/of de leeftijd die de werknemer heeft. Binnen een loonschaal kan een werknemer in salaris groeien van het minimumniveau in de loonschaal naar het maximum. Dit kan middels periodieken; periodieke verhogingen binnen een loonschaal. Die worden vaak tussentijds gegeven aan de hand van uitslagen van functioneringsgesprekken.

Door het geven van periodieke verhogingen aan een werknemer, kan deze binnen de loonschaal groeien van het minimum bedrag naar het maximum bedrag van de bandbreedte van de schaal. Waar de werknemer zich binnen een bepaalde loonschaal precies bevindt, wordt de relatieve salarispositie genoemd.

CAO

Het woordje CAO is al gevallen, wat betekent een CAO precies?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen een bepaalde branche. Hierbij geldt dus een algemene arbeidsovereenkomst die voor alle werknemers in die bepaalde branche geldt.

Het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en -salariëring tussen de organisaties komt de gelijkwaardigheid van de partijen als geheel ten goede. De CAO vormt de leidraad voor de individuele arbeidsovereenkomsten tussen werknemer en werkgever specifiek.

Maar een CAO beperkt ook de contractvrijheid tussen werkgevers en werknemers door het principe van 'doorwerking'. Dit betekent dat individuele arbeidsovereenkomsten alleen maar kunnen worden gewijzigd aan de hand van wat er in de CAO is vastgelegd. Dit geldt ook voor ongebonden werknemers in de branche waarvoor de algemeen verbindend verklaarde CAO geldt. In welke mate de CAO bepalingen de individuele arbeidsovereenkomsten bepalen, hangt af van de soort CAO. Anders gezegd, hoeveel contractvrijheid wordt ingeleverd is afhankelijk van de soort collectieve arbeidsovereenkomst.

Ter toelichting: als er sprake is van een minimum CAO, dan geldt dat elke werknemer individueel betere voorwaarden kan en mag afspreken met de werkgever, de contractvrijheid wordt niet al te zeer beperkt. Maar bij een standaard CAO is de verbondenheid aan de voorwaarden uit de CAO veel groter en wordt de individuele contractvrijheid veel meer aangetast.Wat wordt vaak afgesproken in een CAO?

In een CAO worden op centraal niveau vaak dezelfde soort afspraken vastgelegd als bij individuele arbeidsovereenkomsten. In zo'n individuele arbeidsovereenkomst wordt dan ook vaak verwezen naar de CAO voor de betreffende branche of bedrijfstak.

De CAO's zijn ooit in het leven geroepen om werknemers gunstigere arbeidsvoorwaarden te geven. Collectieve onderhandelingen zetten nu eenmaal vaak meer zoden aan de dijk dan individuele onderhandelingen. Daarnaast is het zo dat de voorwaarden die per CAO zijn vastgelegd, beter uitpakken voor werknemers dan het geval is bij voorwaarden die wettelijk zijn vastgeleg. De arbeidsbeloning bijvoorbeeld: elk salaris waar een CAO op van toepassing is, ligt bijna altijd hoger dan het wettelijk minimumloon.

In Nederland valt ongeveer 80% van de werknemers vandaag de dag onder een CAO.

Afspraken in de CAO

Bij afspraken in de CAO kun je onder meer denken aan de volgende bepalingen

 • Salariëring (loonschaal)
 • Arbeidsduur
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Onregelmatigheidstoeslagen
 • Overwerkregelingen
 • ATV-dagen en vakantieregelingen
 • Regelingen bij ziekte
 • arbeidsomstandigheden en de veiligheid van werknemers
 • pensioenregelingen
 • ontslagregelingen

Verschillende branches per CAO

De collectieve arbeidsovereenkomsten worden dus onderverdeel per branche of bedrijfstak. We sommen hier enkele van de meeste voorkomende branches op

 • Agrarische sector
 • Banken en verzekeraars
 • Bouw
 • Handel
 • Medisch specialisten
 • Metaal
 • Overheid, gemeenterambtenaren
 • Sport en bewegen
 • Vervoer
 • Voedingsindustrie
 • Woondiensten
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg en welzijn


Loonschalen verschillen per CAO

De hoeveelheid loonschalen en binnen welke bandbreedte deze zijn afgebakend, verschilt per CAO. Het kan ook voorkomen dat in een bepaalde schaal maar één arbeidsloon is vastgelegd, zonder minimum en maximum dus. Zoals reeds is gezegd kan door periodieke verhogingen een werknemer binnen een loonschaal opgewaardeerd worden. Zit de werknemer aan zijn maximum, dan kan besloten worden de werknemer ´op te schalen´ naar een volgende, hogere loonschaal.

Waar hangt de loonschaal vanaf?

Afhankelijk van de functie en de functiewaardering van de werknemer, de CAO en de leeftijd kan een werknemer doorgroeien van minimum naar maximum in een loonschaal, maar ook doorgroeien naar een volgende loonschaal.

Het verschilt per CAO hoeveel verschillende schalen er zijn en hoeveel binnen een loonschaal verdiend kan worden. Hierbij zijn de vastgelegde bedragen die in de loonschalen genoemd worden, altijd bruto bedragen. Met een bruto-netto calculator kan vervolgens berekend worden wat er van het bruto bedrag, netto overblijft.

De meeste loonschalen worden vastgelegd per functieniveau. Hoe moeilijker de functie, hoe meer verantwoordelijkheid vereist is of hoe dieper de vereiste kennis, hoe hoger de loonschaal en dus hoe hoger de beloning. Vaak is het functieniveau van loonschaal ook van invloed op het aantal periodieken binnen die schaal. In de ene functie zit een werknemer sneller aan de maximum bandbreedte in de schaal dan bij zwaardere functies. Als gevolg hebben schalen die horen bij moeilijkere functies vaak meer periodieken. Anders gezegd: de tijd en ruimte om binnen de loonschaal te groeien is veel meer aanwezig.

Loonschalen weerspiegelen daarom heel goed bij welke functie, welke beloning en groeikansen horen.

Gelijkwaardige functiewaardering

Vaak geldt een loonschaal op basis van een gelijke functiewaardering voor meerdere functies binnen de bedrijfstak waaronder de CAO valt. Dan wordt dus een gehele functiegroep aan die bepaalde loonschaal gekoppeld. Zo kan de salariëring van meerdere functiegroepen binnen een branche worden bepaald en vastgelegd.

In een CAO wordt vaak een loontabel vastgelegd die voor die betreffende bedrijfstak geldt. Op bedrijfsniveau (of per sector) kunnen dan altijd afwijkende loontabellen worden afgesproken.

Een voorbeeld om mee af te sluiten.

Onderstaande tabel is de CAO loontabel voor gemeenteambtenaren per 1 januari 2016. De rijen vertegenwoordigen de periodieken en de kolommen de loonschalen. Overigens kun je voor de inhoud van een specifieke CAO per branche, dit soort tabellen altijd opvragen

 

Schaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1492

1526

1565

1610

1656

1766

1982

2268

2517

2715

1

1526

1578

1630

1682

1736

1847

2065

2360

2625

2842

2

1564

1629

1694

1754

1814

1927

2149

2452

2732

2967

3

1601

1680

1759

1825

1893

2008

2232

2544

2839

3094

4

1638

1732

1823

1897

1973

2089

2316

2636

2946

3221

5

1676

1783

1888

1969

2051

2169

2399

2728

3053

3347

6

1713

1833

1953

2041

2130

2249

2483

2820

3161

3473

7

1750

1885

2017

2112

2209

2330

2567

2912

3268

3599

8

1788

1936

2082

2184

2288

2410

2651

3004

3376

3726

9

1825

1987

2146

2256

2368

2491

2734

3096

3483

3852

10

1862

2039

2211

2328

2446

2571

2818

3188

3590

3978

11

1899

2090

2276

2399

2525

2562

2901

3280

3697

4105

 Tip! Tool om uw netto salaris te berekenen uit uw bruto salaris


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/loonschalen.php:646 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/loonschalen.php on line 646