Online Calculator en Rekentools

MinimumloonMinimumloon Tool

Minimumloon berekenen

Bruto netto minimumloon

Alle werknemers hebben in Nederland van hun 23ste jaar tot de AOW leeftijd, recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je op zijn minst moet ontvangen als tegenprestatie voor werk dat je verricht voor een werkgever. Het minimum loon kan worden uitgedrukt als dagloon, weekloon of maandloon. Het wettelijk minimum loon wordt altijd aangeduid als brutoloon, dus zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Binnen de Europese Unie hebben 21 van de 27 lidstaten een wettelijk minimum loon. In de zes EU-landen waar geen wettelijk minimumloon geldt (Cyprus, Denemarken, Italië, Finland, Oostenrijk en Zweden) wordt het bepalen van het minimum loon overgelaten aan werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het minimumloon is in Nederland ingevoerd op 27 november 1968 en werd toen vastgesteld op 100 gulden per week. Het minimumloon wordt twee keer per jaar, in januari en juli, aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen.

Voor jongere werknemers, in de leeftijd van15 tot 23 jaar, geldt het wettelijk minimumjeugdloon.

Een stok achter de deur

Het minimumloon is ooit in het leven geroepen om er voor te zorgen dat werknemers niet worden onderbetaald door een werkgever. Dat de hoogte van het minimumloon afhangt van de leeftijd en de bedrijfssector waar iemand werkzaam in is, doet niets af aan het feit dat een werkgever zich aan dat vastgestelde minimumloon moet houden. Sterker nog, de overheid beboet werkgevers die zich schuldig maken aan betaling onder het minimumloon.

Het minimumloon is dus in de wet opgenomen ter bescherming van werknemers en is een ijkpunt waar altijd aan getoetst kan worden of loonafspraken worden nageleefd.

Opbouw van minimumloon

Het loon bestaat uit een basisloon en kan worden aangevuld met toeslagen, waarbij je onder meer moet denken aan onregelmatigheidstoeslagen en vaste prestatiebonussen. Daarnaast kan een werkgever rekening houden met het aantal jaren ervaring en verantwoordelijkheid.

Bij het wettelijk minimumloon wordt altijd uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur, dus zonder bijvoorbeeld overwerk. Het minimumloon wordt uitbetaald over de betalingstermijn die met de werkgever is afgesproken. Dit kan per week of per maand zijn.

 • het basisloon dat in het arbeidscontract is overeengekomen;
 • toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige werktijden, prestatie, werkomstandigheden, ploegendienst en meer;
 • vaste beloningen voor bijvoorbeeld de omzet die een werknemer maakt, die iedere afgesproken betalingstermijn worden betaald en uitgekeerd;
 • werkgerelateerde beloningen van derden, zoals bijvoorbeeld fooien in de horecabediening, waarover formeel afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt.
 • geld dat wordt verdiend met overwerk
 • de vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • eindejaarsuitkeringen
 • speciale incidentele uitkeringen, bijvoorbeeld sporadische uitkeringen bij een behaalde omzet of winst
 • uitkeringen op termijn die worden toegekend onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen met werkgeversbijdrage
 • vergoedingen voor werkgerelateerde kosten die je moet maken
 • de werkgeversbijdrage in de ziektekosten

Hoogte van de minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2016

Leeftijd Minimumloon bruto
23 €1.523,60 per maand, €351,85 per week, €70,37 per dag
22 85% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
21 72,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
20 61,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
19 52,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
18 45,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
17 39,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
16 34,5% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste
15 30% van het minimumloon dat je zou ontvangen op je 23ste

Van Bruto naar netto minimumloon

Om van het bruto minimumloon het netto minimumloon te berekenen krijg je te maken met box 1 van de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting, waar (naast het belastbaar inkomen uit de woning) het belastbaar inkomen uit werk valt.

Toepassing van het schijventarief van box 1 en één algemene heffingskorting maakt van het bruto minimumloon een netto bedrag. De algemene heffingskorting krijgt eenieder die in Nederland belasting betaalt. De hoogte hiervan hangt onder meer af van leeftijd en het wel of niet hebben van een fiscale partner.

Anders dan bij de bruto bedragen het geval is, zijn de netto bedragen niet wettelijk vastgelegd, maar hangen van de persoonlijke situatie af, alsook van de inhoudingen die een werkgever van het loon inhoudt en de CAO waar de werknemer onder valt. Het is verstandig om een werkgever altijd te vragen waaruit de bruto lasten precies bestaan zodat een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de opbouw van het (netto) loon.
 
Het tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor het bruto minimumloon in 2016 is 36,55%.

Voor- en tegenstanders van het minimumloon

De meningen verschillen over de effecten die het minimumloon op economisch gebied heeft.

Tegenstanders menen dat het minimumloon werkloosheid aanwakkert en veroorzaakt. Vooral neoklassieke economen noemen het gebrek aan vrije marktwerking om het loon op de juiste hoogte te krijgen door de vrijheid en werking van vraag en aanbod. Anders gezegd, vraag en aanbod zouden te vaak verschillen ten opzichte van een vastgesteld minimumloon, waardoor de 'prijs van arbeid' nooit in evenwicht kan zijn. Een werkgever zal geen werknemer in dienst nemen tegen het minimumloon wanneer de arbeidsproductiviteit van de werknemer dat loon niet rechtvaardigt. Het minimumloon is in de ogen van tegenstanders een storende factor om bepaalde werkzaamheden tegen een marktconform loon te laten uitvoeren.

Voorstanders menen dat een minimumloon zeker niet altijd in werkloosheid hoeft te resulteren. Sommige werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld niet (of heel lastig) worden geautomatiseerd of aan het buitenland worden uitbesteed. Verhoging van het minimumloon om die werkzaamheden toch (niet geautomatiseerd en in Nederland) te kunnen uitvoeren, laat in die gevallen werkloosheid juist afnemen. Ook kan een minimumloon volgens voorstanders bijdragen aan een algehele verhoging van de arbeidsproductiviteit van een land; bijscholing van werknemers waarvan de arbeidsproductiviteit op het minimumloon ligt, leidt tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit, wat een land als geheel weer een concurrentievoordeel geeft.

Voorstel tot wijziging van de Wet minimumloon

De Nederlandse regering overweegt nu, in 2016, om de regels voor het wettelijk minimumloon in Nederland te herzien. Eens in de zoveel jaar wordt het minimumloon namelijk aangepast om beter aan te sluiten op de dan geldende (veranderde) financiële omstandigheden in Nederland.

Het huidige minimumloon gaat nog altijd uit van een 40-urige werkweek, maar hedendaags werken er veel meer mensen parttime of wordt er gewerkt met flex-regelingen. Ondanks die basis van een 40-urige werkweek zijn werkgevers toch verplicht om uit te gaan van een minimumloon per dag, per week of per maand. Hoermee kan een werknemer benadeeld worden die minder dan 40 uur per week werkt bij een terugberekening. Een wettelijk minimumloon per uur zou dit probleem bijvoorbeeld kunnen oplossen.

Als belangrijkste veranderingen wil de Nederlandse regering het minimumloon stapsgewijs afbouwen van 23 naar 21 jaar. Jongeren krijgen op die manier eerder een volwassen minimumloon. Tevens wil de regering het minimumjeugdloon verhogen voor jongeren tussen de 18 en 20 jaar. Ook wil de overheid de regels voor seizoenswerk gaan versoepelen.

De Nederlandse regering lijkt serieus en het als noodzakelijk te zien dat de huidige Wet minimumloon wordt veranderd om het beter te laten aansluiten op de huidige economische (werk)omstandigheden.


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/minimumloon.php:264 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/minimumloon.php on line 264