Online Calculator en Rekentools

SchenkbelastingWat is schenkbelasting?

Schenkbelasting wordt in Nederland belasting over schenkingen genoemd. Net zoals bij erfbelasting het geval is komt ook deze voor in het Successierecht 1956. Toen der tijd onder de namen schenkingsrecht ofwel schenkingsrechten bekend. In januari 2010 is er een nieuwe wetgeving van start gegaan, dat er voor zorgt dat we sinds die tijd praten over schenkbelasting.

Indien een woonachtige in Nederland een schenking van een ander ontvangt, kan het zijn dat de ontvanger over deze schenking schenkbelasting dient te betalen. De relatie van tussen de schenker en de ontvanger gecombineerd met de waarde van de schenking bepaald uiteindelijk de hoogte van de schenkbelasting.

Dit betekent simpelweg dat een zoon die een schenking ontvangt van zijn vader, minder schenkbelasting dient te betalen, dan een neef die een schenking ontvangt van zijn oom.

Deze pagina bevat alle benodigde informatie omtrent deze zogenoemde schenkbelasting en de wijze waarop deze eventueel berekend kan worden. Tevens benoemen wij de vrijstellingen zodat ook hieromtrent duidelijkheid kan worden verschaft.

Vrijstellingen schenkbelasting

Bij een vrijstelling betaalt de ontvanger pas schenkbelasting als het bedrag van de schenking hoger is dan de vrijstelling

De vrijstellingen gelden per persoon, als schenker kunt u dus aan meerdere personen belastingvrij schenken

Vrijstellingen 2016

Jaarlijkse schenking Vrijstelling schenkbelasting
Kind €5.304,-
Kleinkind €2.122,-
Andere verkrijgers €2.122,-
ANBI's en SBBI's Volledige vrijstelling


Verhoogde vrijstelling voor schenkingen

U kunt eenmaling aan uw kind een bedrag schenken met een verhoogde vrijstelling, mits het doel van de schenking kan de eenmalige verhoogde vrijstelling nog eens verhoogd worden (kopen/verbouwen eigen woning of voor een studie).

Verhoogde vrijstellingen

Eenmalige schenking Verhoogde vrijstelling algemeen Verhoogde vrijstelling met verhoging
Kind 18 t/m 40 jaar €25.449,- €53.016,-

Vrijstellingen

Uitgebreide uitleg vrijstellingen

Voordat het schenkbedrag wordt belast kunnen er vrijstellingen van het bedrag worden afgehaald, u betaalt dus alleen schenkbelasting als het schenkbedrag hoger is dan de vrijstellingen. Voor schenkbelastingen zijn er een aantal vrijstellingen.

 • De algemene vrijstelling
 • Vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kind(eren)
 • Eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kind(eren) met de leeftijd 18-40.

De algemene vrijstelling bedraagt €2.122,-, deze vrijstelling mag u elke keer gebruiken mits de schenkingen van verschillende personen komen in een jaar. Het jaar erop mag u weer de vrijstelling gebruiken bij een schenking van een persoon waar u een jaar eerder ook een schenking heeft gehad. Bij iedere schenking hoeft u dan tot €2.122,- geen schenkbelasting te betalen.

De vrijstelling geldt per schenker, u hoeft dus niet alle schenkingen bij elkaar op te tellen en dan pas het bedrag van de algemene vrijstelling eraf te halen. Er zijn echter twee uitzonderingen, u moet de schenkingen wel bij elkaar optellen mits:

 • De schenkers partners van elkaar zijn
 • De schenkers uw ouders zijn, ongeacht ze getrouwd of gescheiden zijn

In 2016 hebben ouders het recht om hun kind(eren) tot €5304,- belastingvrij te schenken.

Zijn uw kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u eenmalig een bedrag van €25.449,- schenken aan uw kind. Let er wel op dat dit eenmalig is en deze vrijstelling niet in andere jaren kunt gebruiken. Er kan ook gebruik worden gemaakt van deze vrijstelling als de zoon of dochter ouder is dan 40 maar een partner hebben die jonger is dan 40.

Er is een manier om de eenmalig verhoogde vrijstelling te verhogen, hierdoor bedraagt kan het bedrag verhoofd worden naar €53.016,-. Dit kan enkel als de schenking wordt gebruikt voor de volgende gevallen:

 • Om een woning te kopen of  voor kosten voor de eigen eigen woning die daarmee gemaakt zijn
 • Om een studie te betaling

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van €53.016,- is van toepassing als u de schenking gebruikt om:

 • Een eigen woning te kopen
 • De schuld van een huis af te lossen
 • De woning wilt verbeteren of onderhouden
 • De erfpachtcanon van een eigen woning met erfpacht af te komen 

De eenmalig verhoogde vrijstelling van €53.016,- mag gebruikt worden als er aan de volgende voorwaardes wordt voldaan:

 • Schenking wordt gebruikt voor het kopen van een eigen woning of voor het afkopen van een recht voor eigen woning van erfpacht, opstal of beklemming.
 • De ouders en hun kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking door de ouders is betaald en dat hun kind het geld gebruikt voor de kosten die hierboven zijn genoemd.

De eenmalig verhoogde vrijstelling van €53.016,- mag gebruikt worden als er aan de volgende voorwaardes wordt voldaan:

 • De schenking wordt gebruikt om de restschuld van uw huis af te lossen
 • De ouders en hun kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking door de ouders is betaald en dat hun kind het geld gebruikt om de restschuld af te lossen. 

De eenmalig verhoogde vrijstelling van €53.016,- mag gebruikt worden als er aan de volgende voorwaardes wordt voldaan:

 • De schenking moet worden gebruikt in het jaar van de schenking of in de twee kalenderjaren daarna. Schenking moet worden gebruikt voor verbetering of onderhoud van uw eigen woning.
 • De ouders en hun kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking door de ouders is betaald en dat hun kind het geld gebruikt voor de kosten om zijn/haar eigen woning te verbeteren of voor onderhoud.

Voor de financiering mag u de eenmalige verhoogde vrijstelling van €53.016,- gebruiken als u aan de volgende voorwaardes kunt voldoen:

 • Studie kost minimaal €20.000,- per jaar
 • Schenking is vastgelegd in een notariële akte. Hierin moet vermeld worden voor welke studie de schenking bedoeld is, het bedrag van de verwachte kosten van de studie, een ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen  twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie.
 • Ouders en hun zoon/dochter kunnen aantonen dat de schenking door de ouders is betaald om de studie van de zoon/dochten te kunnen betalen.

Deze schenking geldt niet voor een bestaande studieschuld.

Vrijstelling van schenkbelasting

Schenkbelasting hoeft tot op zekere hoogte niet ten alle tijden betaald te worden. Zo mogen ouders hun kinderen in 2016 een bedrag tot €5304,- per jaar schenken zonder dat de belastingdienst hier een kijkje komt nemen. Echter wordt er onderscheid gemaakt tussen jaarlijkse schenkingen en schenkingen die eenmalig zijn. Bovendien zit er dan ook weer verschil of de eenmalige schenking voor een algemeen doel is, of voor bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de aankoop van een huis of studie. Zo zijn voor huizen en studies bedragen belastingvrij, tot aan €53.016, terwijl dit bij schenkingen voor algemene doelen slechts €25.449,- is. Zodra de schenking gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis of het starten van een studie, diende van desbetreffende schenking een notariële akte over worden opgesteld. Met terugwerkende kracht tot aan 1 januari 2010 dient sinds 2012 géén akte meer te worden opgesteld voor eenmalige schenkingen voor de aankoop van een huis. Andere verkrijgers zijn overigens slechts tot €2122,- vrijgesteld van schenkbelasting.

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen zijn evenals instellingen voor het algemeen 'hoger' doel ten alle tijden vrijgesteld van schenkbelasting. Voornamelijk vanwege het feit dat deze ook géén winstoogmerk bevatten. Bovendien zijn ook de uitkeringen die een algemeen nut beogende instelling doet in het algemeen belang vrijgesteld van schenkbelasting.

Zoals men kan zien zijn de vrijstellingen met betrekking tot schenkingen vele malen beperkter dan de erfbelasting vrijstellingen.

Tarieven van schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelastingtarieven zijn evenals bij erfbelasting afhankelijk van de relatie tussen verkrijgen er schenker gecombineerd met de waarde van het geschonkene. Zo betaald zoals in eerder genoemd voorbeeld een zoon van de schenker minder belasting, dan een eventuele neef of nicht.

Zoals ook bij erfbelasting van toepassing, hanteert de belastingdienst in drie groepen

3 Groepen

 • Groep 1:           Partners en Kinderen
 • Groep 1A:         Kleinkinderen
 • Groep 2:           Andere verkrijgers

Voor bedragen tot €121.903 betalen partners en kinderen slechts 10% schenkbelasting. Indien de waarde hoger is, worden de tarieven vervolgens verdubbeld naar maar liefst 20%. Voor kleinkinderen zijn bedragen tot €121.903 belast met 18% terwijl indien de hoogte van de waarde hoger is, ook dit percentage kan worden verdubbeld. Andere verkrijgers betalen voor schenkingen met een waarde tot het hiervoor genoemde bedrag 30%. Mocht de waarde van de verkreger goederen hoger liggen, dienen zij 40% schenkbelasting hierover te betalen.

Tarieven schenkbelasting per groep

Tarieven

Groep 1: Partners en Kinderen Groep 2: Kleinkinderen Andere verkrijgers
Belastingtarief tot €121.903,- 10% 18% €30%
Belastingtarief na €121.903,- 20% 36% €40%

Aangifte van schenkingen

Zo lang dat de ontvangen schenkingen onder het vrijgestelde bedrag blijven, dan hoeft daarvoor géén aangifte gedaan te worden. Mocht het bedrag hoger uitvallen, dan is het uiteraard uw plicht dit te melden.

Indien een individu besluit om éénmalig een grotere schenking te doen –  zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een huis of studie –  dan dient dit uiteraard wel gemeld te worden bij de belasting dienst. Deze aangifte kan men dan gebruiken om zichzelf beroep te laten doen op de éénmalige vrijstelling die gedaan mocht worden. 

Binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan dient te aangifte dan vervolgens volbracht te zijn. Misschien prettig om te weten overigens, dat wijzigingen in huwelijkse voorwaarden, dat uiteindelijk voor een andere verdeling van goederen kan zorgen niet telt als schenking.

Nederlandse wetgeving met betrekking tot schenking vrij van recht

Er bestaat in Nederland de mogelijkheid dat degene die de schenking verricht ook de schenkbelasting voor zijn of haar rekening neemt. Dit noemen we in Nederland “schenking vrij van recht”. In sommige gevallen kan het zelfs noodzakelijk zijn, aangezien de ontvanger anders mogelijkerwijs zelfs gedwongen is hetgeen dat ontvangen is onmiddellijk te moeten verkopen, om zodoende de schenkbelasting te kunnen voldoen.

Heffingsgrondslag in Nederland

In Nederland is de heffingsgrondslag van kracht. Dit betekent dat indien een ouder bijvoorbeeld het huis zou schenken aan de kinderen, maar vervolgens tevens bepaald er te willen blijven wonen dan is dat huis belast middels het recht van gebruik en woning. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de waarde van de woning gedrukt wordt.

Simpelweg kan men stellen, dat de heffingsgrondslag bestaat uit twee delen. Een daarvan is hetgeen dat door de schenker wordt geschonken aan de ontvanger, vervolgens worden daar de lasten en verplichtingen vanaf getrokken.

Overlijden van de schenker

In sommige uiterst treurige gevallen zou het kunnen voorkomen dat de schenker overlijd binnen 180 dagen na de schenking. Indien dit daadwerkelijk het geval is, is de ontvanger géén schenkbelasting meer verschuldigd. In dit geval zou dan namelijk de erfbelasting van kracht worden, aangezien de ontvanger geacht wordt de schenking middels erfrecht te hebben verkregen. Het geschonkene telt zodoende mee voor de erfbelasting. Dit geld overigens voor de vrijgestelde schenking tot €100.000,- 

Tip: Wat is uw bruto en netto salaris?

Tip! Tool om uw netto salaris te berekenen uit uw bruto salaris


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/schenkbelasting.php:301 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/schenkbelasting.php on line 301