Online Calculator en Rekentools

Waaruit bestaat het bruto salaris?Wat is het bruto salaris?

Het bruto salaris is het loon dat elke werknemer verdient, maar niet ontvangt. Dat klinkt in eerste instantie wat vreemd maar er zit dus een groot verschil in betekenis tussen de woorden verdienen en ontvangen. Het verschil tussen verdienen en ontvangen wordt bepaald door het verschil in het bruto salaris (verdienen) en het netto salaris (daadwerkelijk ontvangen).

Tot zo ver de taalkundige benadering van het bruto en netto salaris.

Informatie over het bruto salaris wordt vaak gebruikt om de maximale hoogte van een af te sluiten hypotheek te bepalen voor een koophuis. Het netto salaris is het bedrag dat je daadwerkelijk op je bankrekening gestort krijgt. Aan de hand hiervan is het makkelijker om je maandelijkse inkomsten- en uitgavenpatroon op elkaar af te stemmen.

We gaan hieronder dieper in op het bruto salaris. Hoe is dat loon precies opgebouwd? Wat wordt er van het bruto salaris afgetrokken of ingehouden om te bepalen wat je daadwerkelijk als netto bedrag op je rekening gestort krijgt? Wat wordt van het bruto salaris vaak al door de werkgever afgedragen? Van welke factoren hangt de hoogte van het bruto en netto salaris af? Wat wordt niet meegerekend in het bruto salaris, maar komt 'daar nog bovenop' om de totale vergoeding compleet te hebben?

Op deze en meer (daaraan gerelateerde) vragen wordt hieronder antwoord gegeven.

Hoe is het bruto salaris opgebouwd?

Het belangrijkste en grootste deel van het bruto salaris bestaat uit het basisloon, zoals dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer (de wet schrijft voor dat over netto salaris geen afspraak mag worden gemaakt in het arbeidscontract). Daarnaast kunnen bovenop het basisloon eventuele bonussen, beloningen en toeslagen geteld worden. Denk hierbij onder meer aan een (extra) beloning voor onregelmatige werktijden, voor het werken in ploegendiensten en beloning in de vorm van fooien. Het basisloon samen met de bonussen, beloningen en toeslagen vormt het bruto salaris.

Netto Bedrag

Van het bruto salaris worden vervolgens bedragen ingehouden of afgetrokken om tot een netto salaris te komen, al hangt dit onder meer ook af van bijvoorbeeld de CAO waar je onder valt. Het kan sowieso per maand verschillen hoeveel er netto wordt uitbetaald, ook wanneer er niets verandert aan het bruto salaris. Het belastingstelsel in Nederland is zo opgebouwd dat je meer afdraagt naarmate je meer werkt. Werk je in een maand meer dan in een andere maand, dan draag je relatief dus ook meer af en houd je van je bruto salaris netto iets minder over.

De volgende onderdelen worden van het bruto salaris afgetrokken:

  • Sociale premies, ook wel premies voor de volksverzekeringen genoemd
  • Loonbelasting

De volksverzekeringen zijn een verplichte verzekering voor iedere (legaal) verblijvende persoon in Nederland, waar in bepaalde gevallen deze verplichting ook geldt voor Nederlandse niet-ingezetenen. Onder de sociale premies vallen bijvoorbeeld de AOW (Algemene Ouderdomswet), de Wajong (Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten), de ANW (Algemene Nabestaandenwet) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Loonbelasting wordt geheven over het salaris van de werknemer en wordt door de werkgever op het salaris van de werknemer ingehouden. De werkgever draagt dit af aan de overheid. Juridisch is en blijft de werknemer de belastingplichtige, ook al wordt de betaling aan de overheid door de werkgever, namens de werknemer, uitgevoerd.

Loonbelasting is eigenlijk een voorheffing op de inkomstenbelasting. De ingehouden loonbelasting wordt aan het einde van het jaar namelijk verrekend met de inkomstenbelasting. Als de belastingplichtige geen andere inkomsten heeft dan loon uit arbeid, dan hoeft de belastingplichtige over het algemeen geen inkomstenbelasting te betalen en kan vaak een teruggave van de belastingdienst krijgen. Dit komt doordat de inkomstenbelasting meer mogelijkheden geeft dan de loonbelasting om bepaalde kosten af te trekken.

De loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen samen wordt de loonheffing genoemd.

De volgende onderdelen worden niet afgetrokken van het brutoloon, maar eerder al door de werkgever afgedragen en betaald aan de overheid:

  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Eerder in dit stuk werden al premies volksverzekeringen genoemd.  Het verschil tussen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen is dat een volksverzekering voor ieder natuurlijk persoon geldt en de werknemersverzekering alleen maar geldt voor natuurlijke werkende personen in dienst van een werkgever. Onder de werknemersverzekeringen vallen bijvoorbeeld de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WW (Werkloosheidswet) en de ZW (Ziektewet).

De premies voor volksverzekeringen betaal je alleen in belastingschijf 1 en 2 (voor mensen jonger dan de AOW leeftijd: 36.55% en 40,15% respectievelijk). In schijf 3 en 4 (voor mensen jonger dan de AOW leeftijd : 40,15% en 52% respectievelijk) bestaat het percentage in zijn geheel uit belasting.

De hoogte van de bijdrage aan de ziektekostenverzekering hangt af van de hoogte van het inkomen dat iemand heeft. Onder inkomen valt alles wat iemand verkrijgt of heeft verkregen als opbrengst uit arbeid, onderneming of vermogen. Na aftrek van de loonheffing van het bruto salaris, wordt vervolgens ook het werkgeversdeel van de zorgverzekeringswet afgetrokken. Door dat hier netto weer af te trekken, wordt dus alleen belasting betaald over het werkgeversdeel van de zorgverzekering.

Als laatste wordt van het subtotaal (na aftrek van het bovenbeschrevene) de zogenaamde WGA premie afgetrokken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, een verzekering zodat je, als je in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terecht komt omdat je door ziekte minder of niet meer kunt werken, niet meteen in de bijstand terecht komt.

Wat wordt ten slotte niet meegerekend in het bruto salaris?

Hoewel in het brutosalaris, zoals hierboven beschreven, veel toeslagen en beloningen worden meegenomen, zijn er ook enkele onderdelen die niet onder het bruto salaris vallen. Een voorbeeld hiervan is de reiskostenvergoeding, die net als winst- en eindejaarsuitkeringen niet zijn inbegrepen bij het bruto salaris. Overwerk is ook bijna nooit inbegrepen. Overigens, wellicht ten overvloede, worden over overwerk ook premies en belastingen ingehouden.

Als laatste is het vakantiegeld ook geen onderdeel van het bruto salaris. Het vakantiegeld wordt daarentegen wel berekend op basis van het bruto salaris. Het vakantiegeld is namelijk minimaal 8% van het bruto salaris, waar in sommige CAO’s een hoger percentage is afgesproken. Een percentage minder dan 8% is volgens de wet niet toegestaan.


Bereken hier uw netto salaris uit uw bruto salaris


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/watishetbrutosalaris.php:120 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/watishetbrutosalaris.php on line 120