Online Calculator en Rekentools

Hoe kom ik aan mijn netto salaris?Wat is het netto salaris?

Wanneer een werkgever iemand in dienst neemt dan moet die werknemer worden betaald voor de arbeid. Dit zijn de zogenaamde loonkosten voor de werkgever.

Naast loonkosten heeft een werkgever meer kosten voor een werknemer, bijvoorbeeld ziektekosten of een eventuele pensioenregeling die is afgesproken. Wat de totale kosten van een werkgever voor een werknemer zijn hangt natuurlijk af van een specifieke situatie en de specifieke afspraken in het arbeidscontract, maar vaak wordt de volgende vuistregel gehanteerd: als het te betalen bruto salaris op 100% wordt gezet, komen de totale kosten voor een werkgever op zo'n 130%. De werknemer zal als netto bedrag altijd minder dan 100% ontvangen in verband met in te houden en af te dragen belasting en premies, waarover later meer.

Een werkgever splitst de loonkosten vaak naar directe en indirecte loonkosten. Directe loonkosten zijn loonkosten die een directe, tastbare bijdrage leveren aan de productie en logistiek van goederen of levering van diensten. Indirecte loonkosten zijn loonkosten die worden betaald aan het ondersteunend personeel; de indirecte betrokkenheid van bijvoorbeeld personeelszaken en de marketing afdeling.

Salaris voor de werknemer

Het netto salaris is het uiteindelijke bedrag dat een werknemer op zijn of haar rekening krijgt gestort van de werkgever. De basis is altijd het bruto salaris dat per arbeidscontract is afgesproken (een netto salaris mag volgens de wet niet afgesproken). Van het bruto salaris worden belasting en sociale premies ingehouden die moeten worden afgedragen.

Hoe de berekening van het bruto naar het netto salaris precies verloopt wordt hieronder uitgelegd aan de hand van de bekende loonstrook.

Loonstrook

Elke werkgever is verplicht om werknemers een loonstrook te geven. Vaak doet een werkgever dit maandelijks, maar dat is geen verplichting. Loonstrookjes moeten altijd goed bewaard worden; deze kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om bij de belastingdienst geld terug te vragen of om een huurtoeslag aan te vragen.

Een loonstrook bevat over het algemeen altijd de volgende gegevens:

 • naam en BSN (Burger Service Nummer) van de werknemer: dit is een persoonlijk en uniek nummer waarmee iemand bekend staat bij onder meer de belastingdienst, de gemeente en andere (overheids)instanties;
 • burgerlijke staat van de werknemer;
 • gegevens van de werkgever;
 • belastingschijf: de verschuldigde belasting over de inkomsten uit de huidige betrekking van de werknemer wordt berekend aan de hand van verschillende belastingtarieven;

Belastingschijven 2016: jonger dan AOW leeftijd

Belastingtarieven box 1 – onder AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen
IB Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
Schijf 1 € 1 € 19.922 36,55% € 7.281
Schijf 2 € 19.923 € 33.715 40,40% € 12.853
Schijf 3 € 33.716 € 66.421 40,40% € 26.065
Schijf 4 € 66.422 - 52.00% -
Tarieven voor personen boven de AOW-leeftijd - Geboren na 1 Jan 1946:

Belastingtarieven box 1 – boven AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen
IB Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
Schijf 1 € 1 € 19.822 18,65% € 3.715
Schijf 2 € 19.923 € 33.715 22,50% € 6.818
Schijf 3 € 33.716 € 66.421 40,40% € 20.031
Schijf 4 € 66.422 - 52.00% -
 • heffingskorting: wel of niet. De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Deze korting mag maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Mocht je meerdere werkgevers hebben, dan zal op de ene loonstrook 'ja' staan bij heffingskorting en op de loonstrook van de andere werkgever 'nee'. Je kunt de keuze voor het wel of niet toepassen van de heffingskorting doorgeven door het formulier "opgaaf gegevens voor de loonheffingen" aan te vragen en in te vullen. Om van een zo hoog mogelijke korting te profiteren moet je deze korting toepassen bij de werkgever waar het meeste wordt verdiend;
 • de afgesproken termijn waarover je salaris krijgt (per dag, per week, per maand, per vier weken of per kwartaal);
 • bruto uurloon: het bruto salaris gedeeld door de arbeidsduur van de afgesproken termijn als hierboven genoemd, dus zonder aftrek van belasting en premies;
 • opbouw van het bruto salaris: basisloon (het bedrag waarover premies en belasting wordt berekend), het normaal tarief (bedragen waarop de normaal geldende belastingtarieven van toepassing zijn) en het bijzonder tarief (bedragen waarop een bijzonder tarief van toepassing is, bijvoorbeeld voor vakantiegeld, overwerk en de uitbetaling van vakantiedagen);
 • WW (Werkloosheidswet), WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid), ZW (Ziektewet): geeft aan of je voor de genoemde werknemersverzekeringen verzekerd bent. Werknemersverzekeringen gelden alleen voor natuurlijke personen die in dienst van een werkgever werkzaam zijn.
 • AOW (Algemene Ouderdomswet), Wajong (Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten), ANW (Algemene Nabestaandenwet) en WLZ (Wet Langdurige Zorg): de premies volksverzekeringen, die verplicht zijn voor elke legaal verblijvend persoon in Nederland;
 • ziekengeld: de vergoeding tijdens ziekte;
 • premie ZWV (Zorgverzekeringswet): de aan de zorgverzekering door de werknemer te betalen bijdrage en de door de werkgever te betalen bijdrage aan de belastingdienst. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de hoogte van het inkomen dat iemand heeft. Onder inkomen valt meer dan alleen onder salaris het geval is; onder inkomen wordt alles begrepen wat iemand heeft en krijgt als opbrengst uit arbeid, onderneming of vermogen.
 • loon loonheffing: over dit bedrag wordt de in te houden loonheffing berekend, welke ook wordt vermeld op de jaaropgave. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen samen;
 • overige (extra) vergoedingen zoals bijvoorbeeld netto onbelaste reiskostenvergoedingen;
 • netto salaris: het bruto salaris, verrekend met alle voornoemde stappen;
 • uit te betalen en over te maken bedrag:  het netto salaris, samen met alle onbelaste vergoedingen (reiskosten, netto winst- en eindejaarsuitkeringen of netto bedragen voor overwerk) daar bovenop, dat daadwerkelijk op de rekening van de werknemer wordt overgemaakt;
 • cumulatief totaal: het totaal van alle salariscomponenten vanaf het begin van het jaar t/m de huidige periode;
 • gewerkte dagen: aantal werkdagen in de periode waarop de berekening betrekking heeft;
 • dagen ziek: dagen waarover een uitkering is betaald in verband met ziekte;
 • onbetaald verlof: dagen waarover geen salaris is uitgekeerd;
 • vakantiegeld: de bruto opgebouwde rechten op vakantiegeld sinds de vorige uitbetaling van het vakantiegeld. Het vakantiegeld moet wettelijk minimaal 8% van het bruto salaris zijn. Sommige CAO’s wijken hier vanaf en keren een hoger percentage vakantiegeld uit. Een percentage onder de 8% is volgens de wet niet toegestaan, een hoger percentage wel dus;
 • verlofdagen: het aantal verlofdagen voor het betreffende vakantiejaar.

In bovenstaande is aan de hand van een (uitgebreide) loonstrook de berekening van een bruto naar een netto salaris duidelijk gemaakt. Ondanks dat het bruto salaris vermeld staat in het arbeidscontract kun je op basis van het uiteindelijk netto uit te betalen bedrag je financiële huishouding pas echt goed plannen.


Bereken hier uw netto salaris uit uw bruto salaris


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/watishetnettosalaris.php:240 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/watishetnettosalaris.php on line 240