Online Calculator en Rekentools

BTW over exportgoederen

BTW en export van goederen


Voordat we de belastingaspecten bij de export van goederen gaan bespreken, zetten we eerst kort uiteen wat de BTW voor de levering van goederen en diensten binnen Nederland betekent.

BTW in Nederland


BTW staat voor belasting over de toegevoegde waarde en is een indirecte belasting die de fiscus heft over de verkoop van goederen en diensten. BTW is een belasting die een ondernemer betaalt over de omzet, daarom ook wel omzetbelasting genoemd. Voor de verkoop van goederen en diensten binnen Nederland bestaan twee tarieven: het hoge tarief van 21% en het lage tarief van 6%. Hier geldt als algemene regel, dat goederen en diensten altijd onder het hoge tarief vallen, tenzij het goed of de dienst expliciet wordt vermeld in Tabel 1 in de Wet op omzetbelasting 1968. Hierin staan leveringen van producten en diensten opgesomd die onder het 6% tarief vallen.

Naast deze twee tarieven zijn in Nederland ook bepaalde diensten die door de overheid worden vrijgesteld van de BTW, waaronder: de gezondheidszorg, het onderwijs, sociaal-culturele instellingen en kinderopvang.

Wat zijn de regels voor de omzetbelasting wanneer goederen vanuit Nederland worden geëxporteerd?

Export en BTW


Wanneer goederen niet worden verkocht in Nederland, maar worden uitgevoerd naar een ander land, wordt er bij de BTW berekening onderscheid gemaakt tussen export naar een EU-land en export naar een niet EU-land. Dit heeft namelijk consequenties voor de hoogte en afdracht van de BTW.

BTW bij export van goederen naar EU-landen


Wanneer producten worden geëxporteerd naar een EU-land maakt het voor de BTW berekening verschil aan wie de goederen worden verkocht. Hierbij gaat het om het onderscheid tussen klanten die wel, en klanten die juist niet BTW aangifte doen:

 • Als de goederen worden verkocht aan klanten die geen BTW aangifte doen, de eindverbruiker bijvoorbeeld, dan moet je als Nederlandse exporteur BTW in rekening brengen tegen het geldende tarief in het bestemmingsland. Andere voorbeelden van klanten die geen BTW aangifte doen zijn: ondernemers die in hun land zijn vrijgesteld van de BTW, ondernemers die in hun land vallen onder de landbouwregeling of klanten die als rechtspersoon geen ondernemer zijn.
 • Wanneer de goederen worden verkocht aan klanten die wel BTW aangifte doen in hun land, bijvoorbeeld ondernemers, dan wordt het nultarief, 0% dus, toegepast. De klant berekent aan de hand van de in zijn land geldende BTW tarieven, het bedrag dat door de klant moet worden afgedragen aan de overheid in dat land. Voor de Nederlandse ondernemer of leverancier is dit een intracommunautaire levering (voor de klant heet dit een intracommunautaire verwerving).

  De Nederlandse exporteur maakt de factuur op met 0% BTW en geeft de levering in Nederland aan in de BTW aangifte, waarbij deze levering wordt opgegeven in de 'Opgaaf intracommunautaire prestaties'.

  Uitzonderingen
  In bepaalde situaties gelden andere regels:

  • Export van nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen
   De klant draagt in eigen land altijd BTW af, ongeacht of de klant een particulier of ondernemer is.
  • ABC-leveringen binnen de EU
   Bij een ABC-levering zijn altijd minstens drie ondernemers uit een of meer landen betrokken. De uitleg hieronder wordt 'geholpen' door tussen haakjes geplaatste voorbeelden om een en ander te verduidelijken.

   Bij een ABC-levering verkoopt ondernemer A (in Nederland) aan B (in Duitsland) en B verkoopt door aan C (Frankrijk), waarbij de levering van de goederen direct van A (Nederland) aan C (Frankrijk) geschiedt. Er moet dus sprake zijn van, minimaal, twee transacties.

   A stuurt B een factuur met 0% BTW, omdat deze eerste transactie een intracommunautaire levering betreft: de goederen worden rechtstreeks van Nederland naar Frankrijk vervoerd. De tweede transactie betreft hier een binnenlandse levering (de goederen zijn in Frankrijk en worden door de Duitse ondernemer aan de Franse ondernemer alleen maar doorverkocht). De Duitse ondernemer B stuurt een factuur met Franse BTW aan de Franse ondernemer B.
  • Export van accijnsgoederen
   Bij de export van accijnsgoederen moet de klant in zijn eigen EU-land accijns afdragen. Voor de BTW berekening gelden over accijnsgoederen andere regels.
  • Export van margegoederen
   Voor gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek bestaat in de hele EU een margeregeling: je verkoopt deze goederen op dezelfde manier als de verkoop daarvan binnen Nederland.
  • De goederen gaan de grens over, maar blijven eigendom van de Nederlandse ondernemer
   Wanneer je als ondernemer vestigingen hebt in meerdere EU-landen, dan gelden leveringen tussen die verschillende vestigingen (waarbij de goederen dus in eigendom blijven van dezelfde ondernemer) als fictieve intracommunautaire transacties, waarbij andere regels gelden dan bij de 'normale' intracommunautaire transacties.

BTW bij export van goederen naar niet EU-landen

Wanneer goederen worden geëxporteerd naar niet EU-landen moet 0% BTW in rekening worden gebracht aan de afnemer. Anders dan bij export naar EU-landen het geval is, maakt het bij export naar niet EU-landen niet uit of er wordt geleverd aan een ondernemer of aan een eindverbruiker. Hieronder worden bepaalde situaties beschreven met specifieke gevolgen voor de BTW:

 

 • Export aan particulier buiten de EU

Bij verkoop van producten aan een particulier die deze in zijn bagage meeneemt naar een niet EU-land, kunnen deze producten BTW vrij worden verkocht. De particulier betaalt in eerste instantie de BTW aan de verkoper, maar vraagt deze achteraf aan hem of haar terug.

 • Export door liefdadige, opvoedkundige of menslievende instellingen

Wanneer de verkoper een liefdadige, opvoedkundige of menslievende instelling is die goederen exporteert naar niet EU-landen, dan kan de BTW die in Nederland is betaald worden teruggevorderd van de fiscus. Hiervoor moet het formulier 'Verzoek teruggaaf omzetbelasting door liefdadige, opvoedkundige of menslievende instelling' (waarop tevens alle voorwaarden staan vermeld) worden ingevuld en opgestuurd.

 • Bevoorrading van schepen en vliegtuigen

Wanneer je bedrijfsvoering als ondernemer bestaat uit het bevoorraden van schepen en luchtvaartuigen kun je, onder bepaalde voorwaarden, het 0% BTW tarief in rekening brengen.

 

 • ABC-leveringen bij export naar niet-EU-landen

Wanneer een levering valt onder een ABC-levering (zie ook hierboven: ABC-leveringen binnen de EU) naar een niet EU-land, dan wordt het 0% BTW tarief toegepast. Er moet dan wel een schriftelijke opdracht tot uitvoer verkregen worden van de afnemer.

Naast bovengenoemde situaties voor goederen die worden geëxporteerd zijn er ook diverse diensten die vallen onder het nultarief.

Diensten met 0% BTW

De volgende diensten vallen onder het 0%-tarief:

 

 • Diensten bij export naar niet EU-landen
  Veel diensten die horen bij een groot aantal geëxporteerde goederen zijn ook belast met 0%, bijvoorbeeld diensten bij bulkgoederen en containers.
 • Werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet EU-landen
  Als je als ondernemer goederen die je in Nederland hebt ontvangen, bewerkt, repareert of verwerkt, dan wordt het nultarief toegepast. Voorwaarde is wel dat de producten na deze werkzaamheden worden geëxporteerd naar een niet EU-land.
 • Internationaal personenvervoer
  Het 0% tarief wordt toegepast bij het vervoer van personen met zeeschepen en luchtvaartuigen, mits de bestemmings- of vertrekplaats buiten Nederland ligt.
 • Bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer
  Wanneer een ondernemer als tussenpersoon handelt of bemiddelt bij een aantal diensten die zijn gerelateerd aan grensoverschrijdende levering van goederen, geldt het nultarief. Of dit op eigen naam of voor een ander gebeurt, kan in sommige gevallen van invloed zijn op het wel of niet toepasbaar zijn van het 0% BTW tarief.

Voor nadere informatie, vooral in geval van twijfel bij de export van goederen (en daarmee samenhangende diensten), adviseren wij om altijd contact op te nemen met de belastingdienst.

Zij reiken ook hulpmiddelen aan voor goederen en diensten in en uit het buitenland, om precies te bepalen of er moet worden afgeweken van de hoofdregels voor de BTW en export van goederen, die in dit hoofdstuk beschreven zijn.

 Btw berekenen? Probeer dan nu onze tool


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/btwenexportvangoederen.php:117 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/btwenexportvangoederen.php on line 117