Online Calculator en Rekentools

Goederen en diensten met laag BTW tarief van 6%

Goederen en Diensten met 6% BTW

Voordat we de goederen en diensten gaan behandelen waarvoor het lage 6% BTW tarief geldt, geven we eerst een korte uitleg over de BTW en de verschillende tarieven.Wat is BTW, voor wie en hoe werkt het?

BTW is een omzetbelasting die een ondernemer betaalt over zijn (of haar) omzet. Op de prijs die de ondernemer hanteert (naar de klant toe) wordt de BTW inbegrepen. Het BTW bedrag dat de ondernemer van de klant ontvangt wordt vervolgens afgedragen aan de belastingdienst. De ondernemer doet dit dus in feite namens de eindverbruiker. Een ondernemer betaalt zijn crediteuren ook BTW: bij de inkoop van goederen en diensten en over de kosten die de ondernemer maakt om zijn bedrijf te kunnen uitvoeren. Die door de ondernemer betaalde omzetbelasting mag later worden teruggevorderd van de fiscus.

De BTW aangifte mag worden gedaan op maand-, kwartaal- of jaarbasis en geldt, zoals gezegd, voor ondernemers. Hierbij moet worden aangetekend dat een ondernemer voor de BTW (door de belastingdienst) getypeerd wordt, wanneer deze als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent. In welke rechtsvorm de ondernemer dit doet, doet voor de fiscus niet ter zake.

Kleineondernemersregeling

Er zijn ook ondernemers die minder of geen BTW hoeven te betalen. Dit is het geval wanneer een ondernemer onder de KOR (Kleineondernemersregeling) valt. Er zijn verschillende voorwaarden waar een ondernemer dan aan moet voldoen. Deze hebben te maken met: de rechtsvorm (alleen een eenmanszaak of samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen komen in aanmerking), het vestigingsland van het bedrijf dat Nederland moet zijn, het voldoen aan administratieve verplichtingen en de hoogte van het BTW bedrag dat na aftrek van de voorbelasting (terug te vorderen BTW van de fiscus) op jaarbasis minder dan € 1.883 moet zijn (vermindering van de te betalen BTW) of op jaarbasis minder dan € 1.345 (er hoeft helemaal geen BTW betaald te worden).

De tarieven

Er zijn in Nederland twee BTW tarieven die worden toegepast: een hoog tarief van 21% en een laag tarief van 6%. In principe vallen alle goederen en diensten onder het hoge tarief, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, waarover later meer bij het bespreken van het 6% tarief.

Naast het hoge en lage tarief kan ook een nultarief worden toegepast. Het nultarief heeft betrekking op de export van goederen naar het buitenland. Voor export naar een niet EU-land geldt altijd het nultarief. Voor export naar een EU-land geldt het nultarief alleen, wanneer de buitenlandse afnemer een ondernemer is in dat land en dus BTW afdraagt in zijn eigen land. Voor export naar eindverbruikers in een EU-land geldt het lage of hoge tarief (en dus niet het nultarief) voor de exporterende Nederlandse ondernemer.

Als laatste zijn er prestaties die worden vrijgesteld van BTW, waarbij je onder meer maar niet alleen, kunt denken aan diensten in de gezondheidszorg, in de financiële wereld, in het onderwijs en in de kinderopvang.

Het 6% tarief

Voor bepaalde producten en diensten geldt dus het lage tarief van 6%. Deze producten en diensten zijn vastgelegd in Tabel 1 in de Wet op omzetbelasting 1968. Hierin staan de goederen en diensten specifiek genoemd waarop het 6% BTW van toepassing is.

Producten onder het 6% tarief

Voor de onderstaande producten en productcategorieën geldt het lage BTW tarief van 6%. Elke product(categorie) wordt hieronder apart uitgelegd en besproken.

 • Voedingsmiddelen
 • Water
 • Agrarische producten
 • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • Kunst
 • Boeken en periodieken
 • Gas en minerale olie voor de tuinbouw

Voedingsmiddelen

Onder voedingsmiddelen, eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie, vallen verse en bereide producten. De voedingsmiddelen moeten wel voldoen aan de eisen die de Warenwetgeving stelt, doen ze dit niet dan vallen ze automatisch onder het hoge tarief van 21%. Onder de voedingsmiddelen die onder het lage tarief vallen horen: eetwaren, inclusief snoepgoed, (niet alcoholhoudende) drank, ingrediënten voor het bereiden van eet- en drinkwaren en bepaalde voedingspreparaten en voedingssupplementen.

Water

Van het water dat geleverd wordt valt onder het 6% tarief:

 • leidingwater
 • gedestilleerd water
 • gesteriliseerd water
 • warm water
 • oppervlakte- en regenwater dat niet voor consumptie wordt gebruikt (maar bijvoorbeeld voor het besproeien van gewassen)

Geneesmiddelen en hulpmiddelen

Voor onderstaande genees- en hulpmiddelen wordt het lage tarief gehanteerd:

 • (dier)geneesmiddelen
 • verbandmiddelen
 • (medische) hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, om het lichaam te ondersteunen, om de mobiliteit te verbeteren en voor diabetici
 • prothesen
 • hulphonden
 • verhuren, repareren en onderhouden van hulpmiddelen

Agrarische producten

Op de onderstaande agrarische producten wordt, onder meer, het lage BTW tarief toegepast:

 • granen (niet voor menselijke consumptie)
 • pootgoed voor groente- en fruitteelt
 • vee en slachtafval
 • broedeieren voor pluimvee
 • suikerbieten
 • land- en tuinbouwzaden
 •  veevoer
 • sierteeltproducten

Kunst

Er zijn een aantal regels verbonden aan kunstvoorwerpen om onder het 6% tarief te vallen. Het lage tarief is alleen toepasbaar op kunstvoorwerpen die:

 • zijn geïmporteerd uit een niet EU-land
 • zijn geleverd door de kunstenaar(of zijn erfgenaam) die het voorwerp heeft ontworpen en gemaakt
 • zijn geleverd door een ondernemer die geen wederverkoper is en die de BTW op de aankoop volledig heeft afgetrokken

Boeken en periodieken

Voor boeken, dag- en weekbladen, tijdschriften en sommige andere periodieken wordt het 6%-tarief toegepast, waarbij voorbeelden zijn:

 • boeken en schoolboeken
 • brochures
 • dag- en weekbladen
 • tijdschriften en andere periodieken (die minimaal 3 keer per jaar verschijnen)
 • de volgende hieraan gerelateerde diensten: inbinden, repareren, verzenden en uitlenen van drukwerk

Gas en minerale olie voor de tuinbouw

Voor het gas, de warmte en minerale olie die wordt gebruikt voor verwarming in de tuinbouw geldt het 6%-tarief voor:

 • het leveren en de vervoerskosten van gas via pijpleidingen
 • levering van warmte via een ondergronds leidingnet
 • levering van minerale olie, gas in flessen of bulk en petroleum

Voorwaarde is dat er een verklaring aan de netbeheerder en de leverancier van gas of warmte wordt afgegeven, waarin moet worden opgenomen dat het gas en de warmte uitsluitend gebruikt wordt voor de groei van tuinbouwproducten.


Diensten die vallen onder het 6% tarief

Voor de onderstaande diensten geldt het lage BTW tarief van 6%. Elke dienst wordt hieronder apart uitgelegd en besproken.

 • fietsen repareren
 • reparatie van schoenen en lederwaren
 • reparatie van kleding en huishoudlinnen
 • diensten van kappers
 • werkzaamheden aan woningen
 • kampeergelegenheid en logies bieden
 • cultuur en recreatie
 • sport
 • personenvervoer
 • diensten aan agrariërs

Fietsen repareren
Alle reparaties aan (elektrische) fietsen vallen onder het lage tarief. De verkoop hiervan en van onderdelen en accessoires, alsook reparaties aan scooters, snor- en bromfietsen daarentegen niet. Dat valt allemaal onder het hoge 21% tarief.


Reparatie van schoenen en lederwaren
Alle reparaties van schoeisel en lederwaren vallen onder het lage tarief, behalve het repareren van grote leren producten als meubels en de verkoop van accessoires.

Diensten van kappers
Alle verzorging van het haar valt onder het lage tarief, behalve de verkoop van haarverzorgingsproducten.

Werkzaamheden aan woningen
Wanneer de woning ouder is dan 2 jaar worden bepaalde werkzaamheden aan de woning belast met het lage BTW tarief, zoals behangen, isoleren, schilderen en stukadoren.

Kampeergelegenheid en logies bieden
Voor het bieden van kampeergelegenheid wordt het lage BTW tarief gehanteerd, zo ook het verstrekken van gas, water en licht, het aanbieden van sanitaire voorzieningen en het aanbieden van parkeergelegenheid aan gasten.

Cultuur en recreatie
Het verlenen van toegang tot culturele en recreatieve evenementen valt onder het lage tarief, voorbeelden zijn:

 • circussen
 • dierentuinen
 • sportwedstrijden
 • attractieparken en speeltuinen
 • openbare musea
 • bioscopen
 • podiumoptredens

Sport
Onder het lage tarief vallen:

 • toegang tot sportwedstrijden
 • gelegenheid geven voor sporters
 • gelegenheid geven voor zwemmers en saunabezoekers

Personenvervoer

De onderstaande vervoersdiensten vallen onder het lage 6% tarief:

 • openbaar vervoer
 • vervoer per taxi
 • vervoer per schip, vistrips incluis
 • binnenlandse vluchten voor het vervoer van zieken of gewonden
 • ballonvaart
 • personenvervoer met rijtuigen


Meer informatie over de toepassing van het lage 6% tarief bij goederen kun je vinden in het Besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, die te lezen is op de Staatscourant, Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

 

 Btw berekenen? Probeer dan nu onze tool


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/goederenendiensten.php:194 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/goederenendiensten.php on line 194